سامانه مديريت يادگيري الکترونيکي دانشگاه علوم پزشکي ايران (سامانه ياد)


.

 
برای ورود از طریق دیگر نام های کاربری از این طریق وارد شوید

نکته1: برای اولین بار از طریق دکمه "سما" با نام کاربری و رمز عبور سما واردشوید،

سپس ایمیل و پسورد خود را وارد نمائید(لزومی ندارد پسور واقعی ایمیل باشد) و

از بار دوم از طریق دکمه"نوید" وارد شوید، این کار به دلیل این است تا دیگر به

سامانه سما وابسته نباشیم و با اشکال در سامانه سما از ورود به lms باز نمانیم.

نکته2: دروس مشترک تنها برای یک استاد تعریف می گردد لذا استاد مورد نظر

برای تعریف دیگر همکاران خود باید پس از ورود به سامانه و انتخاب درس مورد

نظر از بخش معرفی درس نام همکاران خود را جستجو و به درس اضافه نماید،

اگر درس مشترک نیست ولی بازهم میخواهید افرادی را به عنوان همکار به درس

اضافه کنید نیز از همین طریق اقدام کنید.