دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران در راستای بهبود کیفیت آموزش و گستردگی آموزشی از سال 1387 با راه اندازی سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه به آدرس  lms.iums.ac.irگام به عرصه آموزش های الکترونیکی و مجازی گذاشت.


اینک که آموزش مجازی بحث روز و جزیی انکار ناپذیر از آموزش های مدرن گردیده است بی شک نیاز به استفاده از این مقوله در آموزش اجتناب ناپذیر خواهد بود.
سایت مرکز آموزش های مجازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشی درمانی ایران در پاسخ به این نیاز و همچنین اطلاع رسانی در این زمینه راه اندازی شده است، امید است در این راه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، دانشجویان گرامی و همکاران عزیز با پیشنهاد های ارزشمند خود ما را در این امر یاری فرمایند.